Các bước tiếp theo

Chúng tôi đã ngừng nhận phản hồi cho trang khảo sát này.

Nếu Quý khách muốn đóng góp ý kiến hoặc có thắc mắc, vui lòng email cho chúng tôi về địa chỉ: rapidride@kingcounty.gov hoặc gọi số: (206) 263-9768.

Metro sẽ tiếp tục sử dụng góp ý của cộng đồng để hoàn chỉnh thiết kế dự án RapidRide I Line suốt giai đoạn thiết kế sắp tới.

Đăng ký nhận cập nhật qua email để theo dõi tiến độ dự án.

Ghé vào trang web của Metro để tìm hiểu thêm các thay đổi sắp tới tại Renton, Kent và Auburn.

Tiến độ

  • Mùa xuân 2019: Kết nối cộng đồng và đối tác để lên phác thảo.
  • Mùa hè 2019: Kết nối cộng đồng để thông báo về địa điểm đặt trạm dừng, các dự án cải thiện việc tiếp cận, và những thay đổi trong dịch vụ.
  • Mùa thu 2019 – Mùa thu 2020: Sử dụng phản hồi của cộng đồng để thông báo về thiết kế dự án.
  • Mùa đông 2021: Thu thập ý kiến cộng đồng để ra thiết kế dự kiến.
  • Mùa đông – Mùa xuân 2021: Gặp gỡ chủ sở hữu bất động sản và chủ doanh nghiệp.
  • Mùa thu 2021: Hoàn chỉnh thiết kế.
  • 2022: Khởi công.
  • 2023: Khai trương dịch vụ RapidRide tuyến I Line.