Các bước tiếp theo

Các bước tiếp theo

  • Vào năm 2022, Metro sẽ tiếp tục gặp gỡ các chủ sở hữu bất động sản, chủ doanh nghiệp và tiếp tục thiết kế các hạng mục cần thiết của dự án để tuyến RapidRide I Line có thể đi vào hoạt động.
  • Năm 2023, Metro sẽ hoàn thiện toàn bộ thiết kế và xúc tiến nhà thầu xây dựng.
  • Năm 2024, Metro xác định nhà thầu và khởi công các cải thiện cần thiết để ra mắt dịch vụ.

Góp ý

Nếu Quý vị muốn góp ý hoặc có câu hỏi, vui lòng email chúng tôi: rapidride@kingcounty.gov hoặc gọi số: (206) 263-9768.

Metro sẽ tiếp tục sử dụng ý kiến của cộng đồng để hoàn chỉnh sâu hơn kế hoạch thiết kế dự án RapidRide I Line suốt các giai đoạn tiếp theo.

Luôn cập nhật

Đăng kí nhận cập nhật qua email và giữ liên lạc suốt quá trình dự án.

Ghé vào trang web của Metro để tìm hiểu thêm các thay đổi sắp tới tại Renton, Kent và Auburn.