Cảm ơn bạn đã quan tâm đến RapidRide I Line. Các nhà mở trực tuyến hiện đang đóng cửa. Vui lòng truy cập www.kingcounty.gov/metro/iline hoặc liên hệ với chúng tôi tại quickride@kingcounty.gov để tìm hiểu thêm và đăng ký để cập nhật email.